विशाल, विशाल पहाड, चेक प्रमोदवनमा
फिर्ता गर्न शीर्ष